การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงานและงบประมาณ

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ปี 2566
  • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ปี 2566