การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐานและการประชาสัมพันธ์

การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและสร้างการมีส่วนร่วม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • ปี 2565
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 3 เดือน
  • ปี 2565
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • ปี 2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ปี 2565
  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ปี 2565