การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

มาตรฐานการให้บริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • ปี 2566
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 3 เดือน
  • ปี 2566
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • ปี 2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน