การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐานและการประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานและการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและสร้างการมีส่วนร่วม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 3 เดือน
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ปี 2563
 • ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ปี 2564
 • ปี 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ปี 2564
 • ปี 2563