การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส.ส.ท. มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

คำชี้แจง โปรดระบุรายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น อย่างน้อย รายละเอียดเหตุการณ์ พฤติการณ์ วัน เวลา สถานที่ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ถูกร้องเรียน

ข้อมูลผู้แจ้งร้องเรียน
 
ยกเลิก

ร้องเรียนการทุจริต

ส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และให้วงเล็บมุมซองว่า "เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ"

ที่อยู่:
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210